25.12.2012
Jako každý rok tak i ten letošní pøejeme Všem svým zákazníkùm Veselé Vánoce a úspìšný start do nového roku 2013! A se Vám splní vše, co si pøejete...
Tým CZF
Maniac
8.11.2012
Omluvte prosím delši neaktivitu, tvrdì pracujeme na vylepšení naší sítì, nových webových stránkách a samozøejmì vyšší rychlosti internetu pro Vás. Vše se vèas dozvíte :)
7037066976
29.12.2010
Omluvte prosím dnešní výpadky v lokalitì Zátiší a Pražská které byly zpùsobeny výmìnou switchù z dùvodu implementace optických propojení v naší síti. Tento upgrade povede k dalšímu zkvalitnìní našich služeb ve zmínìných lokalitách. Dìkujeme za pochopení
Lukas
27.12.2010
Jako každý rok tak i ten letošní pøejeme Všem svým zákazníkùm Veselé Vánoce a úspìšný start do nového roku 2011! A se Vám splní vše, co si pøejete...
Tým CZF

802-822-9267
16.11.2010
Omluvte prosím výpadek internetových služeb našeho poskytovatele ráno 16.11. Na nápravì problému se usilovnì pracuje. Dìkujeme za pochopení.
228-335-2724

V í t e j t e !

Sí (828) 888-3814 je zavedená, rychle se rozvíjející bezdrátová sí se sídlem a pùsobností v Rakovníku a jeho pøilehlém okolí. Hlavní náplní naší práce je rozvoj vysokorychlostního datového spojení mezi uživateli s nabídkou internetu pomocí bezdrátové technologie Wi-Fi nebo AirMax v bezlicenèních pásmech 2,4GHz, 5 GHz, 10Ghz a 24GHz vèetnì bìžných nebo optických 100Mb/1Gb LAN/MAN/WAN rozvodù.

Hlavní pøednosti naší sítì jsou: Rychlost, technická vyspìlost, dostupnost a kvalita za skvìlou cenu.

Co se týèe technického zázemí základ celé naší sítì tvoøí softwarové routery MikroTik zajišující komunikaci s koncovými uživateli a servery bìžící na platformì Linux. Páteøní (nebo-li BACKBONE) spoje tvoøí vysokorychlostní routery vlastní výroby, které svými vlastnostmi daleko pøedèí vìtšinu komerènì nabízených produktù a jejich propustnost se pohybuje kolem 200+ Mbps half-duplex.

Od roku 2003, co pùsobíme na místní scénì, jsme již mìli pøíležitost získat mnoho cenných a užiteèných informací, zkušeností a ve spojení s použitým technickým provedením se nám podaøilo vybudovat celkem kvalitní a stabilní sí. Bohužel se poøád pohybujeme v oblasti radiového vysílání Wi-Fi v bezlicenèním pásmu 2,4, 5 a 10GHz tudíž nelze napsat, že je sí stoprocentní. S žádnými problémy vìtšího a èasovì nároèného rozsahu se však nepotýkáme a v pøípadì poruchy ihned reagujeme. Vìtšina našich dùležitých bodù má také dvojí konektivitu a sí se snažíme spojovat do kruhù, tudiž v pøípadì výpadku jednoho bodu je provoz automaticky pøesmìrován pøes záložní linku díky dynamickému routingu.

Další vìcí týkající se technické stránky je naše pøipojení do internetu. Ještì v témže roce se nám podaøilo po obrovské námaze a usilovné práci pøipojit na optickou sí bývalé spoleènosti TRANSGAS NET, nyní NET4NET/DialTelecom, a stát se obchodními partnery. V dalších nìkolika letech bylo koneènì možné pøipojit se na optický kabel pøímo v Rakovníku a této možnosti jsme samoøejmì využili spolu s navýšením kapacity linky na 100Mbit. Od Ledna 2012 až do souèasnosti naší síti poskytuje pøipojení firma RIO Media a.s která v Rakovníku provozuje vlastní optickou sí.

Naším cílem je vybudovat sí s nabídkou vysokorychlostního internetu dle požadavkù prakticky všem - od velkých firem a institucí (nyní napø. Masarykova obchodní akademie, Fronìk dopravní stavby s.r.o. apod.) pøes malé a støední podniky, jejichž pracovní doba v dopoledních hodinách neumožòuje komunikovat pomocí klasického internetu (ISDN, ADSL…) za rozumnou cenu až po bìžné domácnosti vybavené poèítaèem pro školní nebo domácí práci a zábavu...